Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
 • Polish
 • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                             
strona główna arrow Archiwum
Archiwum
 
kontakt
Rola
 
Zbiory archiwum stanowią rdzeń Instytutu Grotowskiego, który zasila i kształtuje jego działalność, począwszy od organizacji bieżących wydarzeń i prowadzenia działalności edukacyjnej, poprzez przedsięwzięcia wydawnicze, a skończywszy na upowszechnianiu dzieła Jerzego Grotowskiego.
Zasoby archiwalne funkcjonują także w szerszej skali – jako punkt odniesienia dla instytucji i osób z Polski i ze świata, pragnących odwołać się do tradycji Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium oraz jej spadkobierców (Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards) i twórczych kontynuatorów (np. Odin Teatret). Dzięki zasobom i wparciu archiwum realizowane są filmy dokumentalne oraz profesjonalne ekspozycje prezentujące twórcze osiągnięcia Teatru Laboratorium. Archiwum jest także miejscem dostarczającym materiałów badaczom z Polski i z zagranicy w postaci dokumentacji źródłowej, zbioru książek oraz czasopism kulturalnych i teatrologicznych, filmów i ikonografii, jak również oferującym możliwość konsultacji z archiwistami.

Historia

W Teatrze Laboratorium kierowanym przez Jerzego Grotowskiego we wrocławskim okresie jego funkcjonowania (1965–1984) nie istniało archiwum jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna. Sytuacja ta uległa zmianie po roku 1984, z chwilą powołania do życia Drugiego Studia Wrocławskiego (w miejsce samorozwiązanego Teatru Laboratorium), kiedy utworzony został przy tej instytucji Ośrodek Dokumentacji Teatru Laboratorium, który urządził stałą ekspozycję zatytułowaną „Kres 25-letniej wędrówki”. W latach 1984–1989 jego inicjatywa naukowa objęła także zorganizowanie (wespół z Ośrodkiem Badań i Praktyk Kulturowych przy Teatrze im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze, kierowanym przez ówczesnego dyrektora tego teatru, Alinę Obidniak) międzynarodowego sympozjum w Wojkowie koło Kowar (19–21 maja 1989) z okazji trzydziestolecia Teatru Laboratorium oraz odbycie szeregu wystąpień poza siedzibą, kierowanych m.in. przez Tadeusza Burzyńskiego, wrocławskiego dziennikarza piszącego o Grotowskim. Opracowanie zgromadzonych zbiorów ograniczyło się do realizacji wstępnych zaleceń Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
W latach 1990–2006, czyli w okresie funkcjonowania Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, pracownicy Działu Archiwalno-Dokumentacyjnego przejęli zbiory byłego Ośrodka Dokumentacji Teatru Laboratorium, znacznie je poszerzyli, zrealizowali z ich wykorzystaniem szereg przedsięwzięć o charakterze otwartym, a także nawiązali współpracę z licznymi ośrodkami artystycznymi i naukowymi z zewnątrz.

Zadania

Działalność Archiwum Instytutu Grotowskiego obejmuje:
 • gromadzenie, konserwację, przechowywanie i uzupełnianie zbiorów dotyczących działalności Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, Drugiego Studia Wrocławskiego, Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych oraz Instytutu im. Jerzego Grotowskiego wraz z przynależnymi jej kontekstami teatralno-kulturowymi; prace te prowadzone są w następujących działach: Dokumentacji Aktowej, Dokumentacji Mechanicznej, Muzealiów oraz Maszynopisów i Rękopisów;
 • opracowywanie substancji archiwalnej w wyżej wymienionych działach;
 • uzupełnianie i udostępnianie zbiorów poprzez Dział Udostępniania, obejmujący czytelnię multimedialną (składającą się ze zbiorów bibliotecznych – woluminów, czasopism polskich i zagranicznych, akcydensów, dokumentacji prasowej – oraz filmoteki i fonoteki), Kino Teatralne i ekspozycję prezentującą dorobek twórczy Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium;
 • dokumentowanie wydarzeń bieżących;
 • opracowywanie kroniki działalności Instytutu Grotowskiego;
 • realizację projektów bibliograficznych w ramach Pracowni Bibliografii;
 • opracowywanie kalendariów dotyczących działalności Jerzego Grotowskiego i jego współpracowników w ramach Pracowni Kalendarium;
 • współpracę przy realizacji przedsięwzięć prezentujących dokonania Jerzego Grotowskiego, Teatru Laboratorium, Ośrodka Grotowskiego i Instytutu Grotowskiego (publikacje, filmy dokumentalne, wystawy, pokazy i prelekcje) w siedzibie i poza nią.


Działy i pracownie

Zadania realizowane są w pięciu Działach:
 • Dokumentacji Aktowej,
 • Dokumentacji Mechanicznej,
 • Muzealiów,
 • Maszynopisów i Rękopisów,
 • Udostępniania
i dwóch Pracowniach, powołanych w styczniu 2005 roku. Są to:
 • Pracownia Bibliografii (opracowuje bibliografię tekstów Jerzego Grotowskiego w języku polskim oraz w językach obcych – z uwzględnieniem tłumaczeń, a także bibliografię źródeł na temat działalności Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium; gromadzi i opracowuje także inne bibliografie na temat teatru i poszukiwań kulturowych),
 • Pracownia Kalendarium (opracowuje kalendarium życia i twórczości Jerzego Grotowskiego oraz inne kalendaria dotyczące działalności jego współpracowników).


Nadzór

Nadzór nad archiwum sprawuje Archiwum Państwowe we Wrocławiu.