Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Archiwum arrow Udostępnianie arrow Zasady korzystania
Zasady korzystania


Przed wizytą prosimy o dokładne sprecyzowanie tematu badawczego, tak aby móc podejmować decyzje o udostępnieniu materiałów odpowiadających zainteresowaniom badawczym gościa (i ewentualnie dostępu odmawiać – w przypadku braku związku z tematem).

Prosimy o list referencyjny z macierzystej uczelni lub instytucji delegującej, sygnowany przez promotora lub przełożonego, na temat celu wizyty w Archiwum.

Udostępnianie materiałów:
zarówno materiały publikowane, jak 
i niepublikowane udostępniamy wyłącznie na miejscu, w Czytelni Teatralnej Instytutu. Materiały publikowane udostępniane są bez ograniczeń, materiały niepublikowane wyłącznie za zgodą dyrekcji Instytutu, po przedstawieniu tematu badawczego interesanta.

Kopiowanie materiałów:

  • materiały publikowane kopiujemy za opłatą: 60 gr za stronę A4, 80 gr za stronę A3;
  • materiałów niepublikowanych nie kopiujemy, istnieje wyłącznie możliwość sporządzenia notatki z treści dokumentów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy treść dokumentu ściśle koresponduje z tematem badawczym gościa, co wstępnie ustala pracownik Archiwum. Wówczas badacz jest zobligowany do sporządzenia listy materiałów, których kopie chce otrzymać (koszt kopii jednej strony A3 wynosi 4 zł, A4 – 3 zł), a ta jest przedstawiana do ostatecznej akceptacji Dyrektora Programowego. Po uzyskaniu aprobaty ze strony Instytutu Grotowskiego badacz jest zobligowany do skontaktowania się z autorem dokumentu lub jego spadkobiercami w celu uzyskania zgody na sporządzenie kopii (nie dotyczy to pism urzędowych). Materiał zostaje skopiowany i wysłany badaczowi po otrzymaniu przez Archiwum kopii zgody autora (który nierzadko przed jej udzieleniem może chcieć się zapoznać z treścią dokumentu – wówczas wysyłamy mu jego skan lub kserokopię).

Projekcje filmowe realizowane poza programem działalności Instytutu 
są odpłatne. Za projekcje na Sali Kinowej dla zorganizowanych grup pobieramy opłatę w wysokości 4 zł od osoby za godzinę pokazu.

Pomoc ze strony archiwisty
: w przypadku gości zagranicznych
(lub badaczy polskich, nieznających języka angielskiego i/lub francuskiego) możliwa jest konsultacja treści materiałów z Archiwistą
w wymiarze do 1 godziny dziennie. Konsultacje wybiegające poza ustalone ramy czasowe są możliwe pod warunkiem, iż nie koliduje to z innymi obowiązkami archiwisty i za opłatą wynoszącą 60 zł za godzinę konsultacji.

Badacz podpisuje umowę o wykorzystaniu skopiowanych zbiorów
o następującej treści:

Niniejszym zobowiązuję się do korzystania z niepublikowanych materiałów z Archiwum Instytutu Grotowskiego wyłącznie w celach naukowych i/lub dydaktycznych. Zobowiązuję się do nieupowszechniania ich ani w całości, ani we fragmentach, a ewentualnie wykorzystane cytaty (wprowadzane na własną odpowiedzialność) opatrzę odpowiednim komentarzem, wskazując na źródło (Archiwum Instytutu Grotowskiego).KONTAKT:
Bruno Chojak bruno@grotowski-institute.art.pl
Sylwia Fiałkiewicz fsylwia@grotowski-institute.art.pl