Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Max Reinhardt - prof. Małgorzata Leyko (UŁ)

15–16 marca 201315 marca {piątek} 18:00

Sala Kinowa
Wykład

Max Reinhardt: praktykowanie reformy

Max Reinhardt (1873–1943) był jednym z najbardziej kontrowersyjnych artystów teatru XX wieku. Nazywany „cyrkowym wydrwigroszem” i oskarżany o „koczownictwo duchowe”, był zarazem postrzegany jako „reżyser o zupełnie niezwykłym, artystycznym zakroju”. Nie doskonalił jednego, autorskiego stylu teatralnego, lecz poszukiwał adekwatnego języka scenicznego dla różnych form dramatyczno-teatralnych, zarówno historycznych, jak i awangardowych. Wystawiał m.in. orientalną pantomimę, średniowieczny moralitet, tragedię antyczną, sztuki Shakespeare’a obok dramatu Ibsena czy nowych tekstów ekspresjonistycznych. Eksperymentował z przestrzenią sceniczną – stworzył typ sceny kameralnej, a jednocześnie inscenizował na cyrkowym maneżu lub teatralizował przestrzeń miejską. Ta różnorodność stylów, form i konwencji każe potraktować teatr Reinhardta jako najbardziej kompleksowe spełnienie postulatów Wielkiej Reformy Teatru, jego samego zaś uznać za artystę teatru, który w imieniu wszystkich niespełnionych praktyków – choć nie zawsze za ich zgodą – z gorliwością i niesłabnącą odkrywczością urzeczywistniał ich wizje i realizował projekty, który potrafił znaleźć środki techniczne do osiągnięcia magicznego działania światła w duchu Appii i ożywić w przestrzeni monumentalne w swych proporcjach dekoracje przypominające makiety Edwarda Gordona Craiga.
Podczas wykładu zaprezentowane zostaną przykłady strategii inscenizacyjnych stosowanych przez Reinhardta w zróżnicowanej przestrzeni scenicznej (m.in. pantomima Sumurun, Król Edyp na scenie arenowej, Jedermann w przestrzeni miejskiej).

Literatura w języku polskim:

•    Max Reinhardt: O teatrze i aktorze, przełożyła i opracowała Małgorzata Leyko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.
•    Julius Bab: Teatr współczesny. Od Meiningeńczyków do Piscatora, przełożył Edmund Misiołek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959, s. 183–211.
•    Martin Esslin: Reinhardt – twórca nowoczesnego teatru niemieckiego, przełożyła Dagmara Chojnacka, „Notatnik Teatralny” 1991 nr 1.
•    Małgorzata Leyko: Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego „teatr dla pięciu tysięcy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
•    Ryszard Ordyński: Z mojej włóczęgi, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956.
•    Roman Taborski: Max Reinhardt – „wielki eklektyk” teatralnej reformy, „Pamiętnik Teatralny” 1995 z. 3–4.
•    Roman Taborski: Gościnne występy teatru Maxa Reinhardta w Warszawie w 1912 roku, „Przegląd Humanistyczny” 1978 z. 7–8.
•    Roman Taborski: Z dziejów recepcji Maxa Reinhardta w okresie Młodej Polski, [w:] Wśród mitów teatralnych Młodej Polski, pod redakcją Ireny Sławińskiej i Marii Barbary Stykowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.


16 marca {sobota}

Sala Teatru Laboratorium
Warsztaty


Małgorzata Leyko – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się badaniami w dziedzinie teatrologii, specjalizując się w dziejach teatru oraz historii europejskich doktryn i teorii teatralnych. Jej prace naukowe koncentrują się wokół zagadnień: teatr niemieckojęzyczny od pocz. XIX wieku, teatr żydowski w Polsce, polsko-niemieckie stosunki teatralne oraz rozwój teorii teatralnych od początku XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała autorskie opracowanie Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego „teatr dla pięciu tysięcy” (Łódź 2002) oraz liczne artykuły i rozprawy. Jest redaktorem tomów zbiorowych Łódzkie sceny żydowskie (Łódź 2000) i Teatr masowy – teatr dla mas (Łódź 2011) oraz współredaktorem kilkunastu tomów zbiorowych wydanych w Polsce i w Niemczech. Ważną część jej dorobku naukowego stanowią przekłady tekstów naukowych z języka niemieckiego, m.in. pierwszego u nas akademickiego podręcznika Wprowadzenie do nauki o teatrze Christophera Balme’a (wspólnie z Wojciechem Dudzikiem, Warszawa 2003, wyd. II – 2005) oraz pięciu tomów w serii „Theatroteka” – Georga Fuchsa O scenie przyszłości (Gdańsk 2005), Maxa Reinhardta O teatrze i aktorze (Gdańsk 2006), Ludwiga Tiecka O cudowności u Shakespeare’a (Gdańsk 2006), Ekspresjonizm w teatrze niemieckim (wspólnie z Wojciechem Dudzikiem, Gdańsk 2009) oraz Oskara Schlemmera Eksperymentalna scena Bauhausu (Gdańsk 2010).


W ramach kursu wiodącego: Wielka? Reforma? Teatru?