Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II
Konferencja naukowa

22–23 października 2014
{środa–czwartek}
Uniwersytet Opolski/Instytut Grotowskiego
Wstęp wolny

Konferencja Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II jest już drugą próbą podjęcia problemu tzw. zwrotu performatywnego w literaturoznawstwie, teatrologii, kulturoznawstwie i teologii, oraz wykorzystania metod performance studies w obszarze wyobrażeń wyższej rzeczywistości.

Konferencja obejmuje dwa obszary badań nakierowanych na praktykę i teorię. Praktyczne wykorzystanie performatyki w badaniach nad liturgią i życiem zgromadzeń zakonnych nabrało szczególnej aktualności: Papieże Benedykt XVI, a obecnie Franciszek zwrócili się w swoim nauczaniu ku monastycznym źródłom chrześcijaństwa. Równocześnie dynamiczny rozwój performatyki skłania do głębszej refleksji nad metodyką badań. Interesować nas będzie z jednej strony odrębność działania liturgicznego od antropologicznych modeli rytuału, a z drugiej mniej lub bardziej ukryta obecność liturgii i opartego na jej wzorze modelu dramaturgicznego w polskim teatrze i dramacie.

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński
Dr hab. Zbigniew Władysław SolskiProgram konferencji

22 października 2014 {środa} 9:30–17:00
Opole, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a

09:30–10:00   Otwarcie konferencji
J.M. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Nicieja

10:00–13:00   Obrady plenarne zakończone dyskusją

Prof. dr hab. Michał Masłowski
(Université Paris-Sorbonne (Paris IV)): Akcja widzialna i niewidzialna pogrzebu
Prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński): Poza normę liminalną – ku teatrowi ubogiemu
Ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko
(Uniwersytet Opolski): XVIII-wieczne formy pobożności pasyjnej w kościołach zakonnych w opisie Jędrzeja Kitowicza (+1804)
Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski): Liturgia  kanoników regularnych na Śląsku w średniowieczu

13:00–14:30   Przerwa

14:30–17:00   Obrady w sekcjach

Sekcja I
Dr Piotr Dobrowolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Wcielenia „obrzędu świętokradzkiego”. Polityczne, codzienne i popkulturowe rytuały w teatralnych realizacjach „Dziadów” Adama Mickiewicza
Dr Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński): Duchowe ojcostwo i idea pustelni w relacjach W. Lutosławskiego i J. Osterwy
Dr Katarzyna Flader-Rzeszowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Kościelny ceremoniał i indiańskie obrzędy religijne. Wpływ misyjnej działalności zakonników na meksykańskie Święto Zmarłych
Dr Elżbieta Kołdrzak (Uniwersytet Łódzki): Indyjska koncepcja rasa i japońska koncepcja hana – estetyka doświadczenia granicznego

Sekcja II
Ks. prof. dr hab. Franciszek Wolnik (Uniwersytet Opolski): Formy pobożności praktykowane przez nyskich bożogrobców
Dr hab. Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski): Dramat – teatr – mit. „Oblubienica z Messyny” Friedricha Schillera w kręgu mitotwórczych projektów romantyzmu
Dr Marlena Krupa (Uniwersytet Wrocławski): Święty Jan od Krzyża: mistyk, poeta, performer
Dr Anna Kawalec (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Radość i kontemplacja jako franciszkański projekt performatyki (na podstawie reguły Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu, tzw. bernardynek polskich)
Dr Ewa Szkudlarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Performatywne anioły... nie tylko na obrazach malarskich

Sekcja III
Dr hab. Zbigniew Władysław Solski (Uniwersytet Opolski): Cisza i milczenie. Performanse benedyktynów tynieckich
Dr Agata Strządała (Uniwersytet Opolski): Tyniecka ikebana
Dr Agnieszka Draus (Akademia Muzyczna w Krakowie): Cykl sceniczny „Licht” Karlheinza Stockhausena. Współczesny, kosmiczno-rytualny teatr muzyczny
Dr Magdalena Hasiuk-Świerzbińska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk): Topos mnicha w polskim teatrze więziennym


23 października 2014 {czwartek} 10:00–17:00
Wrocław, Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

10:00–12:30   Obrady plenarne

Prof. dr hab. Andrea Meyer-Fraatz (Friedrich-Schiller-Universität Jena): Dramat i zagrzebskie przedstawienie „Brat Magarac” w teatrze ZKM chorwackiego reżysera René Medveseka
Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza): Leon Schiller – oblat benedyktyński
Dr hab. Tadeusz Kornaś (Uniwersytet Jagielloński): „Patrzą bez wstydliwości i śmieją się bez miary”. Teatr, taniec, widowiska w apoftegmatach Ojców Pustyni (Egipt, IV–VI w.)
Dr hab. Ireneusz Guszpit (Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Oddział we Wrocławiu): Obrzędowość – jakostek odtworzenia myśli i uwydatnienia zamysłu twórcy treści – według Juliusza Osterwy
Prof. Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa): Wyobraźnia narracyjna i samorozumienie

12:30–14:00   Przerwa

14:00–17:00   Obrady plenarne zakończone dyskusją i podsumowaniem konferencji

Ks. prof. dr hab. Marek Lis (Uniwersytet Opolski): Filmowe wyobrażenia klasztoru: realizm, magia, mit („Ludzie Boga”, „Jasminum”, „Wyspa”)
Ks. prof. dr hab. Erwin Mateja (Uniwersytet Opolski): Formy pobożności pasyjnej cystersów z Krzeszowa
Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski): Formy muzyki pasyjnej w tradycji liturgiczno-muzycznej klasztoru paulinów na Jasnej Górze


WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

21–23 października 2014 {wtorek–czwartek} 19:00
Wrocław, Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli
Armine, Sister
Spektakl Teatru ZAR


Organizatorzy
Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Instytut Grotowskiego we Wrocławiu
Institut für Slawistik, Friedrich-Schiller-Universität, Jena

Współorganizator
Towarzystwo Przyjaciół Opola


Więcej informacji: www.zbigniew-solski.com/aktualna-konferencja