Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Grotowski - narracje

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Komitetem Nauk o Kulturze Polskiej  Akademii Nauk

Warszawa, 14–15 stycznia 2010 roku 

 

       Konferencja GROTOWSKI – NARRACJE stanowi akcent końcowy obchodów Międzynarodowego Roku Grotowskiego. Jak pokazały przedsięwzięte z tej okazji wydarzenia – spotkania, konferencje, publikacje – życie i twórczość Jerzego Grotowskiego wciąż znajdują nowe rozwinięcia w postaci istotnych dopowiedzeń, komentarzy, przewartościowań. Z przykładami zupełnie nowych, stosunkowo niedawno wydanych albo wznowionych pozycji będzie można zapoznać się w czasie trwania konferencji, i to ich autorzy przede wszystkim stanowić będą o jej charakterze.

       Do zdawałoby się już ustalonych przekazów, opinii i wykładni dochodzą w ostatnich latach uściślenia, korekty, nowe interpretacje. Pojawiają się nowe odczytania, zarówno poszczególnych dzieł, jak i całej drogi twórczej Grotowskiego, a także odczytania – niejako nabudowane na tamtych – samej jej recepcji, poczynając od naukowych opracowań, a kończąc na odbiorze potocznym.

       Osoba i dzieło Grotowskiego w coraz większym stopniu stają się bohaterami i przedmiotami opowieści. Grotowski, zajmując stopniowo swe miejsce w historii, zyskuje status „człowieka opowiedzianego”, przechodzi swoisty zabieg in effigie, poprzez narratywizację ulega włączeniu do dyskursu. Mamy więc tu do czynienia z procesami odwrotnymi do czynności mumifikacyjnych. Grotowski wraz ze swoim dziełem na naszych oczach zostaje poddany przekształceniu w narastający, wielowarstwowy palimpsest, tworzony równocześnie w różnych kodach symbolicznych współczesnej kultury: przy użyciu słowa mówionego, tekstów pisanych, cytowań i nawiązań teatralnych, obrazów filmowych, środków wyrazu z zakresu performance art czy sztuk wizualnych.

       Konferencja GROTOWSKI – NARRACJE będzie okazją do zdania sobie sprawy z wielości krzyżujących się głosów na temat Grotowskiego i ich rozmaitych mediatyzacji. Zasadniczą intencją organizatorów jest jednak wyjście z propozycją autorefleksyjnego odniesienia się do wspomnianych praktyk narracyjnych z udziałem samych narratorów: autorów, edytorów, kuratorów i komentatorów. Konferencja powinna stać się okazją do stworzenia wielogłosu narracyjnego, a jednocześnie poddać refleksji sposoby tego mówienia, opowiadania, reprezentowania. Zapraszamy do zastanowienia się nad strategiami i taktykami narracyjnymi oraz dyskursami już ugruntowanymi i dopiero się wyłaniającymi.

       Ze względu na złożoność wypowiedzi samego Grotowskiego – sytuujących się zwykle na skrzyżowaniu oralności i piśmienności – oraz bliski z nim związek wielu zaproszonych narratorów, najodpowiedniejszą formułą dla konferencji wydała nam się rozmowa. Do rozmów zaproszeni zostali współpracownicy Grotowskiego z różnych etapów jego twórczości, artyści, dla których zarówno on sam, jak i jego dzieło pozostają ważnym punktem odniesienia, autorzy wydań i opracowań tekstów Grotowskiego, interpretatorzy wytyczający własne pola skojarzeń.

       Skład i ranga zaproszonych do rozmów gości daje podstawy sądzić, że konferencja wypełniona ich świadectwami, opowieściami i refleksjami stanie się czymś na kształt laboratorium narracyjnego, w którym będzie można prowadzić bezpośrednią obserwację i autoobserwację procesu konstruowania dyskursywnych przybliżeń osoby i dzieła Grotowskiego, indywidualnych i zbiorowych prawd o nim jako człowieku i artyście, przeplatających się ze sobą ujęć krytycznych, praktyk historiograficznych i mitotwórczych. 

Zakład Teatru i Widowisk

                                                                             w Instytucie Kultury Polskiej UW